Willa Nad Dunajcem
+48 500 268 548 +48 18 2666099

Regulamin

 

Rodział 1

I. PRZEDMIOT I ZAKRES REGULAMINU

§1.
Regulamin określa prawa i obowiązki mieszkańca Willi nad Dunajcem.

§2.
Willa jest przeznaczona na czasowe zamieszkiwanie przez osoby, uprawnione do zajmowania w nim miejsca.

§3.
Willa jest miejscem zamieszkania i wypoczynku.

§4.
Willa stanowi własność prywatną, powinna być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców, wyrażającej się w stałej dbałości o utrzymanie jej w należytym stanie i porządku.

§5.
Kierownik Willi wraz z personelem podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Willi nad Dunajcem.


 

Rozdział 2

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
I. ZAKWATEROWANIE

§6.
Osoba wynajmująca, zobowiązana jest przed zakwaterowaniem zapoznać się z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi Willi, w tym przeciwpożarowymi i BHP.

§7.
Pokój przekazuje się mieszkańcom w należytym stanie, wyposażony w niezbędną ilość sprzętu. Mieszkańcy powinni sprawdzić stan przyjmowanego pokoju o jego wyposażenie. Stwierdzone braki podlegają uzupełnieniu, a sprzęt uszkodzony naprawie lub wymianie. Przejęcie pokoju wraz z wyposażeniem następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują zakwaterowani w nim mieszkańcy.

§8.
Mieszkańcowi przysługuje indywidualne wyposażenie, które jest przekazywane na podstawie karty wyposażenia, otrzymywanej przy zakwaterowaniu. Pobierając rzeczy stanowiące indywidualne wyposażenie, mieszkaniec powinien sprawdzić ich ilość oraz stan. Rzeczy nie nadające się do użytku podlegają wymianie, zaś usterki usuwa się lub odnotowuje w karcie.

§9.
Przydzielając pokój oraz ustalając skład współmieszkańców uwzględnia się w miarę możliwości propozycje mieszkańców.

§10.
Opłaty za miejsce w Willi mieszkańcy wpłacają w momencie zakwaterowania. Zaległe opłaty podlegają ściągnięciu na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§11.
Mieszkaniec obowiązany jest zwolnić miejsce w Willi z dniem:
- upływu terminu na które zostało przyznane,
- upływu terminu deklarowanej rezygnacji z miejsca,
- niewywiązania się z obowiązków związanych z uregulowaniem opłat za zamieszkanie, określonych w umowie najmu,

§12.
Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:
- zdać pobrane wyposażenie indywidualne,
- zdać pomieszczenie wraz z jego wyposażeniem w niepogorszonym stanie,
- uregulować należne opłaty,
- zabrać z pokoju swoje mienie,

Wykwaterowanie, następuje po sprawdzeniu przez kierownika Willi lub upoważnioną osobę, w obecności mieszkańca, spełnienia przez niego obowiązków zawartych w ust. 1. Niezależnie od czynności określonych w pkt. 2, dokonuje się odbioru pokoju na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym stwierdza się – oddzielnie dla każdego mieszkańca zwalniającego miejsce – w jakim stanie znajduje się pokój i jego wyposażenie. W przypadku pozostawienia pokoju bez rozliczenia, kierownik Willi dokonuje odbioru komisyjnie. Na podstawie zawartych w protokole uwag dotyczących zniszczeń sprzętu i pomieszczenia, mieszkaniec zostaje obciążony kosztami naprawy (ew. remontu). W razie nie opuszczenia Willi w terminie, dokonuje się usunięcia osoby, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


II. PORZĄDEK DOMOWY

§13.
W Willi zabrania się:
- prowadzenia gier hazardowych,
- zachowywania utrudniającego zamieszkiwanie innym mieszkańcom,
- wnoszenia i przechowywania przedmiotów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub powodować niedogodności dla innych mieszkańców,
- wnoszenia, spożywania i sprzedawania napojów alkoholowych,
- używania w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych,
- samowolnego zakładania, przerabiania oraz naprawiania instalacji elektrycznej i gazowej,
- przerabiania zamków i dorabiania kluczy,
- trwałego dekorowania wnętrza pokoju oraz elewacji budynku bez zgody kierownika Willi,
- wnoszenia i zarzywania narkotyków na terenie Willi,
- palenia papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
- kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie mieszkańców na terenie Willi

§14. 
Od godz. 22.00 do 6.00 w Willi obowiązuje cisza nocna. W czasie ciszy nocnej zabrania się zachowywania w sposób zakłócający spokój mieszkańców.

§15.
Prawo wstępu do pokoju, przysługuje kierownikowi Willi w celu okresowej kontroli przestrzegania regulaminu. Kontrole mogą być przeprowadzane w obecności mieszkańców w godz. od 8.00 do 23.00. W przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że mieszkańcy naruszają przepisy regulaminu, osoby określone w ust. 1, jak również dyżurująca recepcjonistka, mają prawo wstępu do pokoju, którego mieszkańcy dopuszczają się przekroczenia dopuszczalnych norm zachowania. Osobom określonym w ust. 1, oraz dyżurującej recepcjonistce, przysługuje prawo wstępu do pokoju również pod nieobecność mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.


III. ODWIEDZINY

§16.
Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się w godzinach od 7.00 do 23.00.Na wniosek mieszkańca, na którym współmieszkańcy nie zgłoszą zastrzeżeń – kierownik Willi, może w szczególnych sytuacjach wyrazić zgodę na odpłatne przenocowanie gościa – członka rodziny lub osoby bliskiej. Osoby odwiedzające, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, nie maja prawa wstępu na teren Willi. Odwiedzający obowiązany jest pozostawić w recepcji legitymację studencką lub dowód tożsamości, oraz podać nazwisko odwiedzanego mieszkańca Willi i numer pokoju. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad regulaminu Willi i zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańców Willi, za zachowanie osób odwiedzających, odpowiedzialni są mieszkańcy pokoju. Za osoby nieprawnie przebywające w pokoju, odpowiadają jego mieszkańcy. Kierownik Willi lub osoba przez niego upoważniona, może nakazać natychmiastowe opuszczenie Willi, osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub narusza zasady porządku domowego Willi.


IV. UPRAWNIENIA MIESZKAŃCÓW

§17.
Mieszkańcy uprawnieni są do współdziałania w zarządzaniu Willi, bezpośrednio przez występowanie do kierownictwa Willi z wnioskami dotyczącymi warunków zamieszkania. Mieszkańcy mają prawo do korzystania z wszystkich urządzeń Willi przeznaczonych do wspólnego użytku. Mieszkańcy mogą za zgodą kierownika Willi dokonywać zmiany pokoju oraz zmian w wyposażeniu zajmowanego pokoju.


V. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

§18.
Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania Willi, w tym przeciwpożarowych i BHP.

§19.
Poszanowanie i ochrona mienia stanowiącego substancje i wyposażenie Willi, jest obowiązkiem każdego mieszkańca, który w tym zakresie powinien w szczególności:
- dbać o stan przydzielonego pokoju i jego wyposażenie oraz o stan urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
- utrzymywać czystość w pokojach (segmencie) oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń i pomieszczeń wspólnego użytku, a także najbliższego otoczenia,
- przeciwdziałać niszczeniu mienia.

§20.
Każdy mieszkaniec obowiązany jest ponadto:
- zawiadomić kierownika w Willi o rezygnacji z zakwaterowania w Willi lub zawiadomić kierownika Willi o późniejszym terminie zakwaterowania; brak zawiadomienia traktuje się jako rezygnację z miejsca w Willi,
- niedotrzymanie terminów powoduje obciążenia za miejsce,
- okazywać na wezwanie recepcjonistki legitymację studencką lub dowód tożsamości, a na żądanie, również kierownikowi Willi,
- zostawiać klucze w recepcji,
- zawiadomić niezwłocznie kierownika Willi lub portiera o każdym wypadku bądź chorobie współmieszkańca.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

§21.
Za naruszenie niniejszego regulaminu, mieszkaniec ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, określoną odrębnymi przepisami. W szczególnie rażących przypadkach, mieszkaniec może być pozbawiony miejsca w willi ze skutkiem natychmiastowym. Decyzje w tej sprawie – po zasięgnięciu opinii współmieszkańców – podejmuje kierownik willi. Od decyzji kierownictwa przysługuje prawo odwołania się do właściciela. Decyzja właściciela jest ostateczna.

§22.
Za zniszczenie lub uszkodzenie pokoju albo jego wyposażenia odpowiedzialność ponosi sprawca szkody. W razie niemożności ustalenia sprawcy za powstałą szkodę odpowiadają solidarnie mieszkańcy danego pokoju. Za szkodę w mieniu w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku odpowiada bezpośrednio sprawca.


VII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§23.
Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie dla wszystkich mieszkańców willi. Regulamin willi wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...